Áreas

Dereito Civil

Asesoramento e defensa xurídica en procedementos civís.

 • Redacción e revisión de contratos. Liquidación dos tributos correspondentes.
 • Reclamacións de impagos e outras cantidades.
 • Constitución de sociedades civís.
 • Arrendamentos urbanos e rústicos.
 • Responsabilidade civil contractual e extracontractual.
 • Compravendas.
 • Asistencia letrada en todo tipo de procesos civís ante xulgados e tribunais do civil.

Familia e Sucesións

 • Separación matrimonial, divorcio e nulidade civil.
 • Nulidade eclesiástica.
 • Asesoramento ante situacións de crise familiar.
 • Asesoramento en materia de unións de feito e acordos prematrimoniais.
 • Modificación de convenios.
 • Asesoramento e liquidación nos distintos réximes económico-matrimoniais.
 • Trámites de outorgamento de testamento, asistencia en apertura de herdanza, legado ou disposición de últimas vontades, sucesión testamentaria (se hai testamento) ou sucesión abintestato (se non hai testamento).
 • Xestión da liquidación do imposto de sucesións e doazóns.
 • Procedementos sucesorios

Dereito Penal

 • Xuízos de faltas, dilixencias previas e sumarios.
 • Accidentes de tráfico.
 • Delitos contra o patrimonio: estafas, insolvencias punibles...
 • Delitos contra a saúde pública.
 • Falsedades.
 • Delitos contra a libertade sexual.
 • Delitos contra a intimidade, o dereito á propia imaxe e delitos contra o honor.
 • Responsabilidades civís.
 • Dereito de defensa. Asistencia a imputados e acusados.
 • Dereito penitenciario.
 • Actuacións como acusación privada ou popular


Dereito Administrativo

Garantías do cidadán e control das Administracións Públicas: asesoramento sobre os dereitos e obrigas do administrado fronte á Administración Pública Estatal, Autonómica, Local ou Corporativa.

 • Escritos e solicitudes ante a Administración.
 • Reclamacións e recursos administrativos e contencioso-administrativos.
 • Esixencia de responsabilidade patrimonial da Administración Pública.
 • Afectación ó dominio público e desafectación.
 • Réxime sancionador.
 • Expropiacións.
 • Dereito urbanístico.
 • Licenzas e autorizacións.
 • Dereito da competencia.
 • Dereito de consumidores e usuarios.
 • Función pública.
 • Asesoramento integral a corporacións locais, autonómicas e outros entes.

cadro no despacho

antigo código civil

pintura no despacho


 • Símbolo que indica contido XHTML 1.0 Strict válido
 • Símbolo que indica o uso de follas de estilo CSS2 válidas